Ai được phép khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ?

Welcome to https://suamaytinhtphcm.net

--
Web suamaytinhtphcm.net có bài: Ai được phép khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ?
Bộ Công an bắt đầu lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư quy chế đơn vị được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngày 5.7, Bộ Công an bắt đầu lấy quan điểm rộng rãi về dự thảo Thông tư quy định công ty được khai thác, sử dụng tin tức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân sinh (CSDLQGDC) – hệ thống chứa thông tin công dân trên cả nước do Bộ Công an thành lập và vận hành chánh thức từ ngày 1.7.
Theo dự thảo, các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ tin tức trong CSDLQGDC để phục vụ công tác quản lý được giao được khai thác qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng đơn vị công Bộ Công an, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh hoặc bằng chữ đòi hỏi được khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQGDC.
Tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức cung cấp công ty chứng thực bút ký số, định danh điện tử, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại và các tổ chức khác được giao thi hành trung tâm công được khai thác, sử dụng các trung tâm bằng chữ yêu cầu cung cấp các trung tâm hoặc theo phương thức khác do Bộ Công an hướng dẫn.
Theo danh mục khai thác công ty tại dự thảo thông tư, công dân chỉ được khai thác một số trung tâm như: tra cứu tin tức cá nhân; thẻ căn cước công dân và chữ ký số trong một số giao dịch trực tuyến được cho phép.

Nội dung Ai được phép khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ? được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: suamaytinhtphcm.net. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhtphcm.net để điều chỉnh. suamaytinhtphcm.net tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--