Chuyển đổi giá trị timestamp trong Python


Trong bài viết này, Kênh Tin TT39 sẽ đào tạo và huấn luyện bạn cách chuyển đổi độ quý hiếm timestamp thành đối tượng người sử dụng datetime và đối tượng người sử dụng datetime thành độ quý hiếm timestamp trong Python cùng với những tỉ dụ sáng tỏ để bạn dễ mường tưởng và thâu tóm độ quý hiếm này tốt hơn.

Trong ban ngành dữ liệu, lưu giữ ngày và giờ dưới dạng độ quý hiếm timestamp là khá phổ cập.

Unix timestamp hay thời kì Unix là khối hệ thống miêu tả một điểm trên trục thời kì, sử dụng số giây để đã định rõ thời điểm, với điểm gốc từ thời điểm 00:00:00 ngày một/1/1970 theo giờ UTC.

Ví dụ: Lúc 13:54:27 – 21/05/2019 có độ quý hiếm timestamp là một trong các558446867; Có có nghĩa đó là tính từ 00:00:00 – 1/1/1970 đến 13:54:27 – 21/05/2019 là một trong các558446867 giây.

Ví dụ 1: Chuyển đổi độ quý hiếm timestamp thành datetime

from datetime import datetime  timestamp = 1562907183 dt_object = datetime.fromtimestamp(timestamp)  print("dt_object =", dt_object) print("type(dt_object) =", type(dt_object))

Chạy lịch trình, các search engine results page ngày giờ tương ứng với độ quý hiếm timestamp 1562907183:

dt_object = 2019-07-12 11:53:03 type(dt_object) = 

Ở đây, ta import lớp datetime từ module datetime rồi sử dụng phương thức datetime.fromtimestamp() để trả về ngày giờ cục bộ (đối tượng người sử dụng datetime) được lưu giữ trong biến dt_object.

Bạn rất có thể thuận lợi tạo một chuỗi hiển thị thời kì bằng phương thức strftime().

Ví dụ 2: Chuyển đổi datetime thành độ quý hiếm timestamp

Bạn rất có thể kéo ra độ quý hiếm timestamp từ là một trong các đối tượng người sử dụng datetime bằng phương thức datetime.timestamp().

from datetime import datetime  # ngay gio hien tai now = datetime.now()  timestamp = datetime.timestamp(now) print("timestamp =", timestamp) print("Ngay gio hien tai:", now)

Kết quả:

timestamp = 1562915824.395594 Ngay gio hien tai: 2019-07-12 14:17:04.395594 

Bài trước: Ngày giờ thời điểm hiện tại trong Python

Bài tiếp: Module time trong Python

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác