Hàm issubclass() trong Python

Hàm issubclass() gắn vào sẵn trong Python kiểm định xem một đối tượng (tham số thứ nhất) có cần là 1 trong số lớp con của classinfo (tham số thứ 2) hay không.

Cú pháp hàm issubclass() trong Python

issubclass(object, classinfo)

Các tham số của hàm issubclass()

Hàm issubclass() có 2 tham số:

 • object: đối tượng yêu cầu kiểm định
 • classinfo: class, type, hoặc tuple

Giá trị trả về từ issubclass()

Hàm issubclass() trả về:

 • True nếu đối tượng là 1 trong số lớp con subclass của lớp hoặc bất kỳ thành phần nào của tuple.
 • False nếu trái lại.

Ví dụ: Hàm issubclass() hoạt động làm sao?

class DaGiac:  def __init__(loaiDagiac):   print('Da giac la ', loaiDagiac)  class TamGiac(DaGiac):  def __init__(self):   DaGiac.__init__('tamgiac')    print(issubclass(TamGiac, DaGiac)) print(issubclass(TamGiac, list)) print(issubclass(TamGiac, (list, DaGiac))) print(issubclass(DaGiac, (list, DaGiac)))

Chạy chương trình, các hậu quả trả về là:

True False True True

Lưu ý là lớp cũng được nghĩ là 1 trong số lớp con của nó.

Có thể bạn quyên lòng: Các hàm Python gắn vào sẵn

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39