Hàm max() trong Python

Hàm max() được đã gắn ghép sẵn trong Python trả về thành phần số một trong các một iterable hoặc số 1 số tham số truyền vào.

Nếu các độ quý hiếm là các chuỗi sẽ đối chiếu lần lượt chữ cái alphabet.

Hàm max() trong Python

Cú pháp hàm max() trong Python

Hàm max() trong Python có 2 dạng:

max(iterable, *iterables[,key, default]) 

Hoặc:

max(item1, item2, *item[, key]) 

Các tham số của hàm max()

Hàm max() làm việc với hai dạng tham số tương ứng với hai cú pháp đã nêu ở trên cao:

1. max(iterable, *iterables[, key, default])

 • iterable: Bắt buộc. Các tuple, string, set, dictionary hoặc đối tượng người dùng iterator mà bạn buộc phải tìm thành phần số một trong các đó.
 • *iterables: Tùy chọn. Iterable nào số một để được trả về.
 • key: Tùy chọn. Key function, nơi các iterable đi qua. Phép đối chiếu được thực hành dựa trên các thành tích trả trong tương lai thời điểm làm xong đi qua key function.
 • default: Tùy chọn. Giá trị khuôn mẫu khi iterable trống.

2. max(item1, item2, *item[, key])

 • item1, item2: Bắt buộc. Đối tượng để đối chiếu, rất cũng có thể là number, string…
 • *item: Tùy chọn. Các đối tượng người dùng khác để đối chiếu.
  rightarrow Cần ít nhất hai đối tượng người dùng để thực hành đối chiếu với hàm max().
 • key: Tùy chọn. Key function, nơi các item đi qua. Phép đối chiếu được thực hành trên các thành tích trả trong tương lai thời điểm làm xong đi qua key function.

Giá trị trả về từ max()

Hàm max trả về các thành tích không giống nhau tương ứng với hai loại như trên:

1. max(iterable, *iterables[, key, default])

Trường hợp Key Default Giá trị trả về
 Iterable trống  Có hoặc Không  Không có  Sinh ra ngoại lệ ValueError 
 Iterable trống  Có  Có  Trả về độ quý hiếm Default 
 Một iterable (không trống)  Không  Có hoặc Không  Trả về số số một trong các iterable
 Một iterable (không trống)  Có  Có hoặc Không  Truyền từng thành phần trong iterable cho hàm key, các thành tích trả về là thành phần số một dựa trên độ quý hiếm trả về từ hàm key
 Nhiều iterable (không trống)  Không  Có hoặc Không  Trả về iterable số một 
 Nhiều iterable (không trống)  Có  Có hoặc Không  Truyền từng iterable cho hàm key. Kết quả trả về là iterable số một dựa trên độ quý hiếm trả về từ hàm key

2. max(item1, item2, *item[, key])

Trường hợp Key Giá trị trả về
 2 item  Không   Trả về tham số rộng hơn một ít
 2 item  Có  Truyền từng tham số cho hàm key, các thành tích trả về là thành phần rộng hơn một ít dựa trên độ quý hiếm trả về từ hàm key
 Nhiều item  Không  Trả về tham số số một
 Nhiều item  Có  Truyền từng tham số cho hàm key, các thành tích trả về là thành phần số một dựa trên độ quý hiếm trả về từ hàm key

Ví dụ 1: Tìm thành phần số một trong các các số truyền vào

# su dung max(item1, item2, *item) print('So lon nhat la:', max(1, 3, 2, 5, 4))  # su dung max(iterable) num = [1, 3, 2, 8, 5, 10, 6] print('So lon nhat la:', max(num))

Chạy công tác làm việc, các thành tích trả về là:

So lon nhat la: 5 So lon nhat la: 10

Ví dụ 2: Tìm số có tổng các chữ số số một bằng cách dùng key function

def sumDigit(num):   sum = 0   while(num):     sum += num % 10     num = int(num / 10)   return sum  # su dung max(item1, item2, *item, key) print('Ket qua lon nhat la:', max(100, 321, 267, 59, 40, key=sumDigit))  # su dung max(iterable, key) num = [15, 300, 2700, 821, 52, 10, 6] print('Ket qua lon nhat la:', max(num, key=sumDigit))

Output trả về là:

Ket qua lon nhat la: 267 Ket qua lon nhat la: 821

Ở tỉ dụ này, các tham số hoặc từng thành phần trong tham số iterable được truyền lần lượt vào sumDigit() để lấy các thành tích là số có tổng các chữ số số một.

Ví dụ 3: Tìm list có tính dài số một bằng cách dùng key function

num = [15, 300, 2700, 821] num1 = [12, 2] num2 = [34, 567, 78]  # su dung max(iterable, *iterables, key) print('List dai nhat la:', max(num, num1, num2, key=len))

Kết quả trả về:

List dai nhat la: [15, 300, 2700, 821]

Trong công tác làm việc trên, các iterable num, num1 và num2 được truyền vào key function là hàm len() đã gắn ghép sẵn trong Python. Kết quả trả về là độ dài từng iterable và hàm max sẽ đề ra iterable có tính dài số một.

Link tiện ích: Các hàm Python đã gắn ghép sẵn

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39