Hàm set() trong Python

Hàm set() được gắn vào sẵn trong Python sử dụng sẽ ra đời một đối tượng người dùng set từ iterable đã cho.

Ở bài luận này, Kênh Tin TT39 sẽ cùng độc giả thêm về set(), cú pháp, tham số và các lấy một ví dụ khả quan. Mời độc giả theo dõi.

Cú pháp hàm set() trong Python

set([iterable])

Tham số của hàm set()

Hàm tạo triệu tập set() trong Python có một tham số độc nhất:

 • iterable (không đề xuất): đối tượng người dùng có công dụng là string, tuple, set, list, dictionary... hoặc đối tượng người dùng lặp iterator.

Giá trị trả về từ set

 • Nếu không truyền tham số, set() sẽ ra đời ra một triệu tập trống.
 • Nếu iterable được truyền dưới dạng tham số, nó sẽ bị ra đời một triệu tập các thành phần trong iterable.

Ví dụ 1: Tạo triệu tập từ string, tuple, list, range

# triệu tập rỗng print(set())  # string print(set('Python'))  # tuple # viết bởi Kênh Tin TT39 print(set(('a', 'e', 'i', 'o', 'u')))  # list print(set(['a', 'e', 'i', 'o', 'u']))  # range print(set(range(5)))

Chạy công tác, thành tựu trả về là:

set() {'P', 'o', 't', 'n', 'y', 'h'} {'a', 'o', 'e', 'u', 'i'} {'a', 'o', 'e', 'u', 'i'} {0, 1, 2, 3, 4}

Ví dụ 2: Tạo triệu tập từ set, dictionary và frozen set

# set print(set({'a', 'e', 'i', 'o', 'u'}))  # dictionary # viết bởi Kênh Tin TT39 print(set({'a':1, 'e': 2, 'i':3, 'o':4, 'u':5}))  # frozen set frozenSet = frozenset(('a', 'e', 'i', 'o', 'u')) print(set(frozenSet))

Chạy công tác ta được thành tựu là:

{'a', 'o', 'i', 'e', 'u'} {'a', 'o', 'i', 'e', 'u'} {'a', 'o', 'e', 'u', 'i'}

Ví dụ 3: Tạo triệu tập từ đối tượng người dùng iterator

class PrintNumber:   def __init__(self, max):     self.max = max    def __iter__(self):     self.num = 0     return self    def __next__(self):     if(self.num >= self.max):       raise StopIteration     self.num += 1     return self.num  printNum = PrintNumber(5)  # tạo set # viết bởi Kênh Tin TT39 print(set(printNum))

Chạy công tác ta được thành tựu là:

{1, 2, 3, 4, 5}

Xem ngay: Các hàm Python gắn vào sẵn

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39