Những điểm khác nhau giữa các bản windows 8.1


Quảng cáo

Những điểm không giống nhau giữa các bản window 8.1. Bạn có biết sự không giống nhau giữa Windows RT 8.1, Windows 8.1, Windows 8.1, Pro và Windows 8.1 Enterprise không?

Bài viết này sẽ giúp sức cả nhà hiểu rõ hơn về các bản window 8.1 để chúng ta có thể chọn cho chính bản thân mình một bản window 8.1 phù thích hợp nhất.

phan-biet-cac-ban-windows-8-1Phân biệt các bản window 8.1

Bản window 8.1 Pro luôn luôn được khích lệ tinh thần nếu khách hàng sử dụng máy pc tnhh tư nhân nhé.

Mô tả Windows RT 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Pro Windows 8.1 Enterprise
Apps launch other apps (new) x x x x
Customize multiple tiles at once (new) x x x x
Lock screen photo slide show (new) x x x x
Four tile sizes (new) x x x x
Microsoft account login x x x x
Multiple instances of same app (new) x x x x
Open up to four variable sized windows at once (new) x x x x
Optional boot to the desktop/All apps screen/Start screen (new) x x x x
PC Settings improvements (new) x x x x
Portrait mode improvements (new) x x x x
Search powered by Bing (new) x x x x
Set the desktop wallpaper as Start background (new) x x x x
The Start button (new) x x x x
The Start screen and live tiles x x x x
Touch keyboard and thumb keyboard x x x x
Apps        
Automatic app updates from Windows Store (new) x x x x
Built-in apps (Mail, Calendar, People, and more)i x x x x
Install and run desktop apps (x86/x64)   x x x
Internet Explorer 11 (new) x x x x
Microsoft Office Home & Student 2013 RT includedii x      
Windows Media Playeriii   x x x
Windows Store x x x x
Xbox SmartGlassiv with Play To / Play On x x x x
Devices and peripherals        
3D printing support (new) x x x x
Biometric enrollment (new) x x x x
InstantGo v x x x x
Miracast wireless display support (new) x x x x
Mobile hotspot / Wi-Fi tethering (new) x x x x
Multiple monitor improvements (new) x x x x
Storage Spaces   x x x
Wi-Fi Direct wireless printing support (new) x x x x
System        
CPU Sockets 1 1 2 2
Maximum RAM vi 4 GB 128 GB 512 GB 512 GB
Mount ISO / VHDs x x x x
Reset and refresh your PC x x x x
Switch languages on the fly (Language Packs) vii x x x x
VHD boot     x x
Windows Update x x x x
Management        
Assigned access (new) x   x x
Client Hyper-V     x x
Device enrollment (new) x x x x
Domain Join     x x
Exchange ActiveSync x x x x
Group Policy     x x
Open MDM support (new) x x x x
Sideloading LOB apps   x
Start screen controlviii(new)       x
Windows To Go Creator       x
Work folders (new) x x x x
Workplace join (new) x x x x
Security        
AppLocker       x
Binary extension scanningix x x x x
BitLocker and BitLocker To Go     x x
Device Encryptionx x x x x
Family Safety x x x x
Multi-factor authentication for BYOD (new) x x x x
Picture mật khẩu x x x x
Remote business data removal (new) x x x x
Trusted Bootxi x x x x
Windows Defenderxii x x x x
Windows SmartScreen x x x x
Networking        
BranchCache       x
Built-in VPN clientsxiii x x x x
DirectAccess       x
Remote Desktop (client) x x x x
Remote Desktop (host)     x x
VDI enhancements

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo