Phần tử mã máy tính trong HTML


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Phần tử để nhập liệu bằng bàn phím

Phần tử HTML đại diện thay mặt cho các dữ liệu nhập khẩu như bằng bàn phím hay tiếng nói. Văn bản xung quanh thẻ thường hiển thị khuôn mẫu trên trình duyệt web dưới dạng font text đơn cách.

Lưu văn bản thoả thuận bằng phương pháp nhấn quy câu kết phím Ctrl + S

Phần tử để xuất cổng đầu ra

Phần tử đại diện thay mặt cho dữ liệu xuất ra như phần mềm hay các máy vi tính. Văn bản xung quanh thẻ thường hiển thị khuôn mẫu trên trình duyệt web dưới dạng font text đơn cách.

Nếu nhập sai độ quý và hiếm đầu vào, phần mềm sẽ báo lỗi Error!

Phần tử cho mã máy vi tính

Phần tử khái niệm các đoạn của mã máy vi tính. Văn bản xung quanh thẻ thường hiển thị khuôn mẫu trên trình duyệt web dưới dạng font text đơn cách.


x = 5;
y = 6;
z = x + y;

 

Lưu ý là thành phần không tích lại các khoảng trắng hay xuống dòng. Để khắc phục, đặt thành phần phía bên trong thành phần

:x = 5;
y = 6;
z = x + y;

Phần tử cho các biến

Phần tử dùng để triển khai khái niệm một biến. Biến rất cũng có thể là biến trong biểu thức toán học hoặc trong ngữ điệu thiết kế sẵn.

Einstein viết: E = mc2.

 

Bài trước: Thiết kế website chạy trên ko phải ít thiết bị (responsive web) bằng HTML

Bài sau: Thực thể trong HTML

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343